» Stefaan.franco@skynet.be
Potterierei 72 - 8000 Brugge

« Pagina terug

» Hoofdpagina
» God laat zich ontmoeten
» Actuele vragen

Doopsel

Het heilig doopsel is het fundament van heel het christelijk leven, de toegangspoort tot het leven in de Geest en de deur die toegang verleent tot de andere sacramenten. Door het doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en, herboren tot kinderen van God, worden wij ledematen van Christus, ingelijfd in de kerk en haar zending deelachtig gemaakt (Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 1213)..

Doopsel

In deze kernachtige tekst uit de Catechismus van de Katholieke Kerk vinden we alle belangrijke elementen om het doopselsacrament te verstaan. Het doopsel is in de eerste plaats de toegangspoort en het fundament van het christelijke leven. Christen-zijn begint met het doopselsacrament. Al in het Nieuwe Testament krijgt het leerling-worden van Jezus zijn uitdrukking in het doopsel. Als de inwoners van Jeruzalem Petrus de vraag stellen "Wat moeten wij doen?" luidt zijn antwoord: "Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden" (Hnd 2, 37-38). De verrezen Heer zelf gaf zijn leerlingen de opdracht mee: "Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling; doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest" (Mt 28, 19).

In het doopsel worden mensen 'opnieuw geboren uit water en heilige Geest', zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3). De Schrift gebruikt 'radicale' woorden om het doopsel te duiden: zoals de geboorte voor een mens de intrede in het leven op deze wereld betekent, zo betekent het doopsel de intrede in het ware leven in verbondenheid met God. Hierbij wordt de heilige Geest aan de gedoopte geschonken, net zoals ook bij het doopsel van Jezus 'de Geest als een duif uit de hemel over Hem neerdaalde' (Joh 1, 32).

Wie gedoopt wordt, wordt verder op een diepe manier verbonden met Jezus Christus en zijn levenslot. We worden gent op Christus en maken alles mee wat Hij heeft meegemaakt, net zoals een ent op een plant alle avonturen van de stam meebeleeft. Paulus verwoordt dit uitdrukkelijk: gedoopt worden is binnengaan in de dood van Christus, sterven en begraven worden met Hem maar ook met Hem verrijzen (vgl. Rom 6). Door de doop wordt ons het nieuwe leven in Christus toegezegd (vgl. Joh 3, 3.5; Tit 3, 5; 1 P 1, 3.23). In Christus worden we 'herboren tot kind van God' waardoor we terecht God mogen aanspreken met 'Abba, Vader' in het Onze Vader.

Door het doopsel worden we vervolgens ook 'ingelijfd in de kerk en aan haar zending deelachtig gemaakt'. Door de doop ontstaat er n grote familie van broeders en zusters, de familia Dei, Gods gezin. We zijn allen kind van dezelfde God geworden in het doopsel waardoor we ook zusters en broeders van elkaar worden. Dit zal zijn invloed hebben op ons doen en laten. Voortaan dienen we onze medemens ook te behandelen als onze broeder en zuster in de Heer.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. De symboliek rond water beweegt zich rond twee brandpunten: leven en vruchtbaarheid enerzijds en dood en vernietiging anderzijds. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We hadden het al over de intrede in het ware leven door de verbinding met de Geest, de gelijkvormigheid aan Christus en de opname in de kerkgemeenschap. Maar in het doopsel wordt niet alleen 'ja' gezegd. Er klinkt ook een krachtig 'neen' tegen de zonde en de machten van het kwaad. In het doopsel worden we bevrijd van alle zonden opdat we 'deel zouden krijgen aan Gods eigen wezen' (2 P 1, 4). Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: "Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper" (Kol 3, 9-10).

» Stefaan.franco@skynet.be ^ Naar boven