» Stefaan.franco@skynet.be
Potterierei 72 - 8000 Brugge

« Pagina terug

» Hoofdpagina
Wat is een sacrament? » Actuele vragenEen sacrament:

God laat zich ontmoeten en schenkt zichzelf...

De bijbel vertelt ons het verhaal van hoe God contact neemt met zijn volk. Door de tijden heen blijkt telkens weer dat God zelf op zoek gaat naar mensen. Het is een geschiedenis die begint bij Abraham en zijn hoogtepunt vindt in Jezus van Nazaret. God is niet in zijn hemel gebleven maar Hij is onder ons komen wonen in de gestalte van Jezus Christus. Christus zet ons op het spoor naar God. Sterker nog: in Hem gebeurt de ontmoeting met God. De auteur van de eerste Johannesbrief zegt het heel treffend:

Wat bestond vanaf het begin, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat wij hebben aanschouwd en onze handen hebben aangeraakt: het woord dat leven is - daarover spreken wij. Ja, het leven is verschenen, wij hebben het gezien, wij getuigen ervan en wij verkondigen het aan u: het leven, het eeuwige, dat bij de Vader was en dat aan ons is verschenen (1 Joh 1, 1-2).


In Jezus van Nazaret is ‘de goedheid en de mensenliefde van God onze Redder verschenen’ (Tit 3, 4). Uit heel Jezus‘ leven blijkt duidelijk wie God is: Hij geneest zieken, Hij gaat aan tafel met de uitgestotenen, Hij vergeeft zondaars en roept op tot bekering, Hij bindt de strijd aan met het kwade, Hij noemt God zijn Abba, Vader, Hij heeft mensen lief ten einde toe en brengt die liefde onder ons. Bij niets of niemand anders wordt zo duidelijk wie God is en wat Hij met mensen voorheeft.

In deze zin kunnen we Jezus Gods grootste sacrament noemen. Want een sacrament is een gebeuren waarin God zich kenbaar maakt en zichzelf schenkt aan de mens; een ontmoeting tussen God en mens. Sacramenten tonen Gods liefde en schenken deze ook: ze nemen de mens op in zijn gemeenschap. Een sacrament wordt weleens een 'werkdadig teken' genoemd: het bewerkt en realiseert krachtdadig wat het uitdrukt.

Concreter gezegd: ieder sacrament betekent een versterking van het relatienetwerk van een mens op een drievoudig vlak. Een sacrament bewerkt een hechtere band met Jezus Christus. In het doopsel bijvoorbeeld wordt een mens gelijkvormig aan Jezus Christus (zie: doopsel). Sacramenten kunnen we nooit los zien van Christus. Hij doet nu in de sacramenten wat Hij toen deed tijdens zijn leven op aarde. Hij staat garant voor hun werkzaamheid. Sacramenten brengen ons in contact met zijn heilvolle levensverhaal.
In ieder sacrament wordt vervolgens ook de heilige Geest geschonken. Over vormelingen worden de zevenvoudige gaven van de Geest afgesmeekt bijvoorbeeld (zie: vormsel). De Geest geeft aan de sacramenten hun kracht. Onder zijn impuls worden het werkelijk ontmoetingen met de levende en verrezen Heer.
En tenslotte betekent ieder sacrament ook een verdieping van de relatie met de bredere kerkgemeenschap. Over de eucharistie bijvoorbeeld zegt Paulus: 'Omdat er maar één brood is, vormen we allen één lichaam, want we hebben allen deel aan het ene brood' (1 Kor 10, 16-17 - zie eucharistie). Doorheen de sacramenten wordt een christen hechter verbonden met het Lichaam van Christus dat de Kerk is.

De ontmoeting met Christus en met Gods liefde die ons in de sacramenten geschonken wordt, is evenwel niet vrijblijvend. Het is geen schat die de christen voor zichzelf kan houden. Naast een grote en onverdiende gave betekenen sacramenten ook een opgave. Ze houden altijd een zending in. Sacramenten zenden de christen: 'ga en beleef wat je ontvangen hebt', 'ga en word meer en meer wie je bent', 'ga en verkondig aan alle mensen wat jij ontvangen hebt'.De ontmoeting met Christus en met Gods liefde die ons in de sacramenten geschonken wordt, is evenwel niet vrijblijvend. Het is geen schat die de christen voor zichzelf kan houden. Naast een grote en onverdiende gave betekenen sacramenten ook een opgave. Ze houden altijd een zending in. Sacramenten zenden de christen: 'ga en beleef wat je ontvangen hebt', 'ga en word meer en meer wie je bent', 'ga en verkondig aan alle mensen wat jij ontvangen hebt'.

Liefde verdraagt geen afstand, zegt het spreekwoord. Wie liefheeft, wil dichterbij komen. Zo is het ook met God. De nabijheid van God is nergens zo groot als in de sacramenten. Hier en nu mogen we Hem zelf ontmoeten op sacramentele wijze - dit wil zeggen: bemiddeld door woorden en gebaren. In de hoop dat we Hem ooit mogen zien 'van aangezicht tot aangezicht' aan het einde van de tijden. Sacramenten zijn een voorproefje van die heerlijke ontmoeting ooit eens. Dat een christen dit nu al mag ervaren brengt een grote dankbaarheid in zijn hart.

Er zijn zeven sacramenten. Ze worden gewoonlijk als volgt gegroepeerd. Er zijn de initiatiesacramenten waardoor een mens christen wordt: doopsel, vormsel en eucharistie. Daarnaast zijn er de sacramenten van genezing: boete en verzoening en de ziekenzalving. En tenslotte de sacramenten van dienst aan de gemeenschap of van engagement: huwelijk en wijding.

» Stefaan.franco@skynet.be ^ Naar boven