» Stefaan.franco@skynet.be
Potterierei 72 - 8000 Brugge

« Pagina terug

» Hoofdpagina
» God laat zich ontmoeten
» Actuele vragen

Aanvullende teksten
» Gewijd voor de dienst van het volk
» Vrouwen en het gewijde priesterschap
» Vrouwen en het dienstpriesterschap

de Wijding

Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde; en zij kwamen bij Hem. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken met de macht de duivels uit te drijven (Mc 3, 13-15).

 

Wijding        Bij de verkondiging van de Blijde Boodschap richtte Jezus zich tot het hele volk. Alle gelovigen riep Hij op tot navolging en bekering. Maar uit die ruime kring leerlingen riep Hij er enkele om Hem op een bijzondere manier te vergezellen. In onze kerk zijn velen geroepen om pastoraal werk op zich te nemen. Hierbinnen neemt het wijdingssacrament een bijzondere plaats in. In het bovenstaande roepingsverhaal van de twaalf vinden we belangrijke elementen om hun dienstwerk te typeren.

Ze zijn in de eerste plaats geroepen 'om Hem te vergezellen'. Ieder dienstwerk in de kerk sluit een bijzondere binding met Christus in. Deze verbondenheid moet zo sterk zijn dat de gezondene een echte getuige wordt, een gevolmachtigde vertegenwoordiger. Alleen zo kan waar worden wat Jezus aan zijn leerlingen zei: 'Wie naar u luistert, luistert naar Mij' (Lc 10, 16). De ambtsdragers vertegenwoordigen en symboliseren Christus in de kerkgemeenschap.

Door zijn wijding zal een bedienaar meer gelijkvormig worden met Christus. De Heer vergezellen betekent immers ook meer en meer op Hem gelijken. Het is gaan leven, denken, voelen en spreken zoals Christus. Deze gelijkvormigheid staat ten dienste van de kerkgemeenschap. Want een bedienaar in de kerk vergezelt de Heer 'om uitgezonden te worden'. Hij neemt een dienstwerk in de naam van Christus en ten dienste van de kerkgemeenschap op zich. Hij wordt toegerust met heilige Geest om verantwoordelijkheid op te nemen

Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) spreekt over een drievoudige opdracht van de gewijden. Hij is in de eerste plaats de verkondiger van het Woord van God. Hij ontsluit de Schrift voor mensen van vandaag. Ten tweede brengt de gewijde bedienaar mensen samen rond Christus. Hij neemt de dienst van de 'verzameling' waar. Tenslotte heeft de bedienaar een heel eigen rol in de liturgie en de sacramenten. Hij staat in dienst van de heiligingstaak van de Kerk. Dankzij zijn voorgaan in liturgie en sacramenten worden mensen 'geheiligd' dat wil zeggen ze kunnen zij zich steeds dieper met de Heer verenigen.

Van oudsher kent het wijdingssacrament drie graden. De bisschop neemt de eindverantwoordelijkheid waar en is leider van een deel van Gods volk. De priester deelt in de zending van de bisschop. Hij verkondigt het evangelie, gaat voor in de eucharistie en de andere sacramenten en weidt het hem toevertrouwde deel van de kudde. Hij maakt zichtbaar dat Christus Hoofd is van de kerk. Bij de diaken staat het dienstwerk, de diaconie, voorop. Hij zorgt ervoor dat het Jezuswoord 'Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen' (vgl. Mc 10, 45) door alle kerkleden beleefd wordt. Hij maakt zichtbaar dat Christus Dienaar is van alle mensen. Samen met de vele mensen die mee verantwoordelijkheid opnemen in de kerk staan de gewijden in voor het pastorale dienstwerk.
In het Johannesevangelie zegt Jezus: 'Zonder Mij (Christus) kunnen jullie (christenen) niets' (Joh 15, 5). De gewijde ambtsdragers symboliseren dat de kerkgemeenschap inderdaad niets kan zonder Christus en alles te danken heeft aan Hem.

» Stefaan.franco@skynet.be ^ Naar boven