CCV
Theologische academie

De Theologische Academie biedt een vierjarige lessencyclus aan met de bedoeling je geloof beter te leren kennen.
Er zijn lessen over Bijbel, moraaltheologie, sacramentenleer, liturgie, dogmatiek, spiritualiteit, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht, kerkleer en wereldgodsdiensten. Er zijn ook enkele lesbeurten pastoraaltheologie.

De cursussen worden gegeven door professoren van het Grootseminarie te Brugge.

In het academiejaar 2017-2018 staan de vakken moraaltheologie, kerkleer, wereldgods-diensten en pastoraaltheologie op het programma.

Programma academiejaar 2017 - 2018

 • » Moraaltheologie o.l.v. prof. Prof. Ph. Hallein
  Moraaltheologie

  De cursus moraaltheologie is een inleiding in het Rooms-katholieke denken over morele vragen die in elke mens leven en waarbij zowel de maatschappij als de kerkgemeenschap uitgedaagd worden.

  In het eerste deel komen een aantal fundamenten van de Rooms-katholieke moraaltheologie aan de orde. Welke plaats hebben algemene normen, het leergezag en het persoonlijk geweten in dit alles? Hoe kan men omgaan met waardeconflicten? Hoe verhoudt de Rooms-katholieke moraaltheologie zich ten opzichte van een protestantse ethiek of een ethisch denken in andere godsdiensten of humane stromingen?

  In een tweede deel komen een aantal thema’s uit de toegepaste moraaltheologie aan bod. Vooreerst behandelen we de huwelijks- en familiemoraal. Daarna concentreren we ons op enkele elementen uit de bio-ethiek: abortus, gentherapie en manipulatie van het embryo, therapeutische en niet-therapeutische behandelingen, euthanasie. Tot slot behandelen we de sociale leer van de Kerk en de milieu-ethiek vanuit christelijk perspectief.

 • » Kerkleer o.l.v. prof. Prof. K. Vanhoutte
  Kerkleer

  In het vak 'Kerkleer' denken we na over de kerk. Christen-zijn kan immers niet zonder tot de kerkgemeenschap te behoren. Maar wat is het wezen van de kerk? Waarom is de kerk nodig? Hoe is zij ontstaan? Is zij gesticht door Jezus Christus?

  In het Credo belijden christenen: ‘Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk’. Wat bedoelen we met deze vier eigenschappen?

  Verder bespreken we een aantal bijbelse en theologische beelden om de kerk te typeren zoals volk van God, lichaam van Christus, tempel van de heilige Geest, communio-gemeenschap.

  Tot slot besteden we aandacht aan de christelijke gemeenschapsvorming in deze tijd. De huidige kerkcrisis zien we als een grote uitdaging, maar ook als een kans.

 • » Pastoraaltheologie o.l.v. Prof. Hans Debel
  Pastoraaltheologie

  i.s.m. Tine De Leeuw, Trees Lavens en Koen Vanhoutte

  Er wordt stilgestaan bij ‘Gemeenschapsopbouw’ als een kernopdracht van de Kerk. Wat kan deze wezensdimensie van Kerk-zijn inhouden in de huidige tijd en samenleving?

 

 


In het kader van de lessenreeks over wereldgodsdiensten is er aandacht voor de christelijke theologie van de interreligieuze dialoog.(o.l.v. prof. Inge Cordemans).

Voor nieuwe cursisten staat een inleiding op de Bijbel - o.l.v. prof. Patrick Degrieck - op het programma.

Praktische gegevens

Het jaarprogramma van de Theologische Academie omvat 23 lesbeurten van 4 lesuren (op zaterdagvoormiddag). Je kunt alleen voor het volledige jaarprogramma inschrijven, niet voor 釪n vak.
Op 2 en 9 september 2017 komen de nieuwe studenten samen voor twee lesbeurten ‘Inleiding op de Bijbel’. Op 16 september 2017 start het academiejaar voor alle deelnemers.
Plaats: Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge

Verwerking leerstof
Wie het wenst kan examens afleggen (met attest). Op het einde van de hele cyclus ontvang je een getuigschrift.
De studie van het vak pastoraaltheologie verloopt in drie stappen: individuele voorbereidende lectuur, gezamenlijke verwerking tijdens de lessen en een afsluitende individuele reflectie in de vorm van een paper.

Inschrijven

De deelnameprijs bedraagt 200 euro per jaar. Deze prijs mag echter geen beletsel zijn om te kunnen deelnemen.
Wie wenst in te schrijven, meldt zich aan via de website www.ccv.be/brugge voor 15 augustus 2017. De inschrijving is definitief na het overschrijven van 200 euro op het rekeningnummer BE 22 4675 0811 1147 van CCV in het bisdom Brugge, 3001 Heverlee, met vermelding ‘Theol. Ac. 2017-2018 + je naam’.
Wie niet elektronisch kan inschrijven kan telefonisch contact opnemen met het CCV secretariaat: 050 74 56 10.

Voor wie godsdienstleerkracht wil worden.

Wie met vrucht het examen aflegt van de leergangen, met regelmaat gevolgd aan de Theologische Academie, wordt vrijgesteld voor de parallelle vakken in het opleidingspakket voor godsdienstleerkrachten, ingericht aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut te Gent.
Wie inschrijft voor de theologische en vakdidactische opleiding voor kandidaat-godsdienstleerkrachten aan het HDGI te Gent kan er voor kiezen de overeenkomstige cursussen te volgen te Brugge.

 

CCV De Theologische Academie wordt georganiseerd door het CCV, Partner in Christelijk Vormingswerk.

Meer weten: CCV secretariaat: 050 / 74 56 10 - brugge@ccv.be

 ^  Top