» Stefaan.franco@skynet.be
Potterierei 72 - 8000 Brugge

« Pagina terug

» Hoofdpagina
» God laat zich ontmoeten
» Actuele vragen

Vormsel

Door het sacrament van het vormsel, dat de gedoopten hechter met de kerk verbindt, ontvangen zij een bijzondere kracht van de heilige Geest en zij zijn daarom strenger gehouden om als waarachtige getuigen van Christus, door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen (Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 1285).

 

VormselSamen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. In de eerste eeuwen van de kerk sloten doopsel, vormsel en eucharistie vrij nauw bij elkaar aan: het was één initiatiegebeuren. In latere eeuwen diende de priester het doopsel toe, maar het vormsel bleef voorbehouden aan de bisschop. Als hij de plaatselijke gemeenschap bezocht, vormde hij de mensen die reeds waren gedoopt en bezegelde zo de initiatie. Doopsel en vormsel kwamen in de tijd verder uit elkaar te liggen. Maar over die tussentijd heen, blijft het vormsel verwijzen naar het doopsel. Het Latijnse woord voor 'vormsel', confirmatio, betekent trouwens 'bevestigen' of 'confirmeren'. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven en dit op drie domeinen.

In het doopsel hebben we de Geest reeds ontvangen, maar in het vormsel wordt die Geestesgave versterkt, bekrachtigd en ontvouwd. Tijdens de vormselliturgie strekt de bisschop of een door hem aangestelde priester zijn handen uit over de vormeling en bidt om de Geest:

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe helper.
Geef hun de Geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde
en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette 'tot aan de uiteinden van de aarde' om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om 'waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen'. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

» Stefaan.franco@skynet.be ^ Naar boven