Cursussenaanbod Grootseminarie Brugge

» Praktisch
» Voorwaarden
» Inschrijven
» Jaaraanbod 2017-2018 (pdf)

• Theologie
   » Aanbod 2017 - 2018
   » Weekrooster Theologie
   » Jaarrooster
   

• Filosofie
   » Aanbod 2017 - 2018
   » Weekrooster Filosofie
   » Jaarrooster

» Professoren

Het Grootseminarie is een vormingscentrum voor de intellectuele, spirituele en pastorale opleiding van kandidaten die zich geroepen achten tot het diocesane priesterschap in het bisdom Brugge of elders krachtens de zending van de bisschop van Brugge. De seminaristen volgen een tweejarige wijsgerige en een vierjarige theologische opleiding. De lessen aan het Grootseminarie staan ook open voor geďnteresseerden.

Ons aanbod


» De wijsgerige opleiding - afdeling filosofie

De verschillende vakken worden in de loop van vier semesters gegeven. Er wordt werk gemaakt van een degelijke inleiding in de studie van de H. Schrijft. Ook is er aandacht voor een eerste verkenning van de liturgie. De filosofische vakken beogen de studenten vertrouwd te maken met de grote filosofische vragen rond de zin van het bestaan, het mens- en wereldbeeld, kennis en waarheid, het ethisch handelen en de godsproblematiek. Deze vragen worden ook behandeld in een overzicht van de geschiedenis van de filosofie. Zo maakt men kennis met de grote filosofische stromingen door de eeuwen heen tot op vandaag. Samen leest en bespreekt men ook enkele wijsgerige teksten. Er is ook ruime aandacht voor de menswetenschappen. Het menselijk gedrag en de menselijke relaties worden behandeld in cursussen psychologie. Er is ook een cursus godsdienstpsychologie. De menselijke samenleving wordt verkend in de cursussen politieke en sociale theorieën en economie. Het studieprogramma voorziet ook een verkenning van de grote wereldgodsdiensten, de literatuur, de wetenschappen en de kunst.

» De theologische opleiding - afdeling theologie

De theologische vorming duurt vier jaar en bestaat uit een driejarige cyclus en een pastoraal jaar. Aan de studenten van de driejarige cyclus worden in zes semesters de verschillende theologische vakken gegeven. Zo komen ze in contact met de verschillende aspecten van de geloofstraditie. In de lessen exegese bestudeert men de H. Schrift. Men leert er op een gelovige en tegelijk literair-kritische manier de bijbel lezen en verstaan. Er worden ook lessen Grieks en Hebreeuws gegeven om zo toegang te krijgen tot de oorspronkelijke bijbelteksten. Men bespreekt de geloofsinhoud in het vak dogmatiek, dat handelt over het geloof in God, Vader, Zoon en Geest, over de persoon van Jezus Christus, de betekenis van schepping en verlossing. Over de kerk wordt nagedacht in de cursus ecclesiologie. Ook aan de sacramenten wordt in het lesprogramma uitvoerig aandacht besteed.
De moraaltheologie behandelt fundamentele en speciale ethische vraagstukken. De geschiedenis van het kerkelijke leven en de kerkelijke instellingen wordt bestudeerd in de cursus kerkgeschiedenis.
De kerk heeft als instelling haar eigen wetboek, dat voorgesteld wordt in de cursus kerkelijk recht. Ook het liturgisch leven in de kerk komt in de lessen liturgie aan bod. De cursus pastoraaltheologie handelt over pastoraal bij de jeugd, op de parochie en in groepen, verenigingen en organisaties.

Voorwaarden


Aan geďnteresseerden wordt gevraagd minstens een diploma secundair onderwijs te hebben.

Getuigschrift


Op het einde van een lessenreeks kunt u een getuigschrift verkrijgen.
Daarin wordt vermeld dat u een of meerdere cursussen gevolgd hebt.

Inlichtingen


Antoon Vanhuyse
coördinator-econoom Grootseminarie
Potterierei 72 8000 Brugge
tel: 050/44 49 51 fax: 050/33 05 21
econoom@grootseminarie.be

Inschrijvingen


Bij iedere cursus vindt u de kostprijs (inclusief syllabus) per semester. Indien u zich voor één of meerdere cursussen wil inschrijven kan dit ENKEL door het totale cursusgeld over te schrijven op de bankrekening van het Grootseminarie: IBAN BE88 4715 3543 4141 - BIC KREDBEBB. Met duidelijke vermelding van: voor- en familienaam, telefoonnummer en code(s). Deze code staat vermeld bij iedere cursus.
De meeste cursussen lopen over een volledig academiejaar (dus over de twee semesters).

Wil zich inschrijft als gaststudent is van harte welkom op de
diocesane startavond op dinsdag 26 september
te 19.00 uur in de kerk van het Grootseminarie.
Daarna is er in de aula een conferentie door Steven Vanackere:
‘Vorming en getuigenis in vloeibare tijden’

Wil vóór 19 september inschrijven via brugge@ccv.be

 


Grootseminarie Brugge / Potterierei 72 / B-8000 Brugge / tel 050 330362 / fax 050 330521
E_Mail econoom@grootseminarie.be